Βιολογική γεωργία, κλιματική αλλαγή και ενέργεια

Thursday, 11 September 2014

"Μία από τις αιτίες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, εξαιτίας των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι η κατανάλωση καυσίμων για τις διάφορες καλλιεργητικές-μετασυλλεκτικές εργασίες. Παράλληλα, η χρήση καύσιμης ύλης στη γεωργία έχει και κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με το κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των προϊόντων.

Ενδεικτικές γεωργικές δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον με ρύπους συνιστούν τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τα κτηνιατρικά φάρμακα και οι ζωοτροφές. Ο υπολογισμός της ποσότητας ρύπων που προκαλούνται λόγω της παραγωγής των προϊόντων, αναφέρεται ως ανάλυση κύκλου ζωής. Οι μετρήσεις συνήθως υπολογίζουν την κλιματική επιβάρυνση ανά κιλό προϊόντος.

Ανάμεσα στα διάφορα προϊόντα γεωργικής προέλευσης, συναντώνται διαφορετικές απαιτήσεις σε παροχή ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία. Πολλές έρευνες όμως έχουν εστιάσει την προσοχή τους στις αντίστοιχες διαφορές βιολογικής και συμβατικής παραγωγής. Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει φανερώνει ότι η βιολογική γεωργία καταναλώνει λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τη συμβατική.

Προσοχή όμως σε δύο σημεία: Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς πρέπει να υπολογίσουμε κατά τομέα το ισοζύγιο κατανάλωση προς παραγωγή. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν τομείς, όπως η καλλιέργεια πατάτας, η παραγωγή αυγών και η χοιροτροφία που πιθανόν να είναι πιο ενεργοβόρες ακολουθώντας τον οργανικό τρόπο παραγωγής. Επιπλέον και ταυτόχρονα, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης ενέργειας. Πιο απλά, πρέπει να γνωρίζουμε το λόγο ενέργεια προς παραγωγή και για τα δύο συστήματα, ώστε να έχουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα.

Ένα τελευταίο εύρημα υποδεικνύει ότι η βιολογική γεωργία υπερέχει στους παραπάνω δείκτες και αποτελεί ένα σύστημα πιο φιλικό στο περιβάλλον, εξαιτίας της μη προσθήκης ανόργανου αζώτου. Τα ανόργανα αζωτούχα λιπάσματα θεωρούνται εξαιρετικά ενεργοβόρα τόσο λόγω της πρώτης ύλης που απαιτείται για τη δημιουργία τους, όσο και λόγω της υψηλής ζήτησης σε ενέργεια κατά την παρασκευή τους." 

πηγή: www.agronomist.gr