Κίνδυνοι που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου

Tuesday, 04 November 2014

"Οι κίνδυνοι που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

  1. Χημικοί κίνδυνοι: στους οποίους περιλαμβάνονται τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων και η μη εφαρμογή των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής κατά την καλλιέργεια της ελιάς παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο στην εμφάνισή τους. Στους χημικούς κινδύνους εντάσσονται επίσης οι πτητικοί αλογονομένοι διαλύτες όπως το τετραχλωροαιθυλένιο, Freon οι οποίοι ενδέχεται να προέρχονται από πυροσβεστήρες, κλιματιστικά. Μια άλλη κατηγορία ουσιών που περιλαμβάνονται στους χημικούς κινδύνους είναι τα βαρέα μέταλλα , τα οποία είναι δυνατόν να προέλθουν από την επαφή με μεταλλικά μέρη μηχανημάτων ελαιοποίησης.

  2. Φυσικοί κίνδυνοι: στους οποίους περιλαμβάνονται η παρουσία των ξένων σωμάτων από πρώτες ύλες (φύλλα, πέτρες), και από βοηθητικές ύλες (υλικά συσκευασίας), όπως επίσης η παρουσία ξένων σωμάτων από το περιβάλλον εργασίας και το προσωπικό παραγωγής.

  3. Βιολογικοί κίνδυνοι: στους οποίους περιλαμβάνεται ο μυκητολογικά προσβεβλημένος ελαιόκαρπος κυρίως από δάκο, το νερό καθαρισμού και πλύσης καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία του ελαιολάδου.

 

Η τήρηση των κανόνων της Ορθής Υγιεινής Πρακτικής αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της ποιότητας του ελαιολάδου και της εξάλειψης της εμφάνισης των  παραπάνω κινδύνων."

πηγή: www.agronomist.gr