Αλλαγές στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015

Friday, 16 January 2015

"Το πρότυπο ISO 9001 είναι από τα πιο διαδεδομένα πρότυπα και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Σκοπός του ISO 9001 είναι να οργανώσει και να δημιουργήσει ένα πλαίσιο λειτουργίας στην επιχείρηση ώστε να παρέχει προϊόντα ή και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του πελάτη.

Το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 παρουσιάζει κάποιες αλλαγές στις απαιτήσεις σε σχέση με το προηγούμενο πρότυπο ISO 9001 : 2008. Συγκεκριμένα κάποιες από τις νέες απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 9001:2015 αφορούν:

  • Την κατανόηση και τις ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών.

  • Τον προσδιορισμό του σκοπού του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.).

  • Τους Στόχους Ποιότητας και το σχεδιασμό επίτευξης των στόχων αυτών.

  • Την ιδιοκτησία των πελατών ή των εξωτερικών προμηθευτών.


Οι απαιτήσεις που καταργήθηκαν στο νέο πρότυπο ISO 9001 : 2015 σε σύγκριση με το προηγούμενο πρότυπο ISO 9001 : 2008  αφορούν :

  • Το Εγχειρίδιο Ποιότητας.

  • Τον Εκπρόσωπο της Διοίκησης.

  • Τις Προληπτικές Ενέργειες."

 

πηγή: www.agronomist.gr